ponedeljek, 12. januar 2015

TRAJNOSTNI RAZVOJ IN POMEN OHRANJANJA VERNAKULARNE ARHITEKTURE


Vernakularna arhitektura, kolikor je še imamo, priča o naši preteklosti in je hkrati najbolj gospodarna ter preverjena, kljub alternativam, ki jih poznamo danes.
Obnova obstoječe vernakularne arhitekture ali prenova kot taka je eden izmed stebrov trajnostnega razvoja, ki naj bi bili vodilo razvojne politike v sodobnem svetu. In čeprav je veliko držav, med njimi tudi Slovenija, podpisalo in sprejelo smernice trajnostnega razvoja[1], se ta ne prakticira v tolikšni meri, kot bi bilo potrebno. To se najpogosteje dogaja, ker ni primernega kadra, ki bi za to skrbel, ni preverjenih učinkovitih ukrepov in niti dovolj dobrega poznavanja smernic trajnostnega razvoja.
Razlogi, da je prenova eno izmed vodil trajnostnega razvoja, so utemeljeni z vidika različnih področij in z velikim spektrom dobrin in vrednot, ki jih ima vernakularna arhitektura.
Z ekonomskega gledišča je v obstoječo arhitekturo že vloženo veliko dela, znanja, energije in je torej povsem logično, da izkoristimo vložen material in energijo ter jo zgolj nadgradimo in prilagodimo svojim potrebam. K temu sodi tudi infrastruktura, ki je že urejena ob obstoječih objektih. V nasprotnem primeru, ko se odločimo za novogradnjo na mestu že obstoječe stavbe, pa moramo vložiti veliko energije in kapitala, da bi najprej pripravili počiščen prostor, nato pa z vnovičnim vložkom kapitala in energije zgradili novo stavbo. Teorijo še podkrepi dejstvo, da je gradbeništvo s sorodnimi vedami eden največjih porabnikov energije na svetu (www.vernaculararchitecture.com, 10. 1. 2011).
Naravni materiali, ki so jih uporabljali naši predniki, preverjeno ugodno vplivajo na naše zdravje, medtem ko vpliv današnje finančno ugodnejše gradnje na zdravje ni preverjen.
Ravno tako velja, da ima starejša arhitektura poleg preverjenih materialov tudi najbolj učinkovite rešitve, saj so te nastajale v sožitju s prostorom, v katerem so uporabljene, ter so poleg vsega preverjene skozi stoletja. Tega pa ne moremo trditi za rešitve, ki so nastale pred letom, dvema ali tudi desetletjem.
Vernakularna arhitektura je nastala v odvisnosti od naravnih danosti in naravnih procesov ter je zato ekonomična in ekološka. Sledila je načelu gospodarnosti in funkcionalnosti.
Pri vernakularni arhitekturi je bistveno, da so uporabljali lokalne materiale, ki so se v domačem okolju tudi najbolje odrezali. Poleg tega so na ta način skrbeli za lokalno gospodarstvo ter razvoj in delo obrtnikov. Prihranili so stroške uvoza in prevoza, do potankosti so vedeli, kako se material v okolju obnaša, ter na tak način še naprej razvijali tehnologije obdelave in uporabe. Poleg omenjenega gospodarskega vpliva je material vplival tudi na strukturo stavbe, obliko itd.
Vernakularna arhitektura tako kot ostala kulturna dediščina vsebuje veliko preverjenega znanja, katerega upoštevanje nas lahko pripelje do boljših in prijaznejših prostorskih rešitev. »Ohranimo vrednote, iz katerih lahko gradimo še boljšo in bolj našo podobo prostora, v katerem živimo Slovenci.« (Fister, 1986, str. 365)

 V obstoječo arhitekturo je bilo vloženo že toliko energije, da jo je najbolj smiselno revitalizirati, saj imajo zapuščene hiše v nasprotnem primeru funkcijo smeti v okolju.

Gospodarnost je ena bistvenih lastnosti naših prednikov, saj so bile stavbe, grajene v preteklosti, izdelane tako, da so se s klimatskimi pogoji spopadale pasivno, in sicer so to dosegle s pravilno zasnovo ter primernimi gradbenimi materiali. Upoštevali so naravne danosti in procese ter tako uredili najbolj ekonomično energetsko bilanco prostora. Danes teh znanj in naravnih procesov ne upoštevamo, ker jih nismo primorani upoštevati, saj nismo tako zelo odvisni od narave, kot so bili naši predniki. Bi pa ta znanja bistveno povečala kvaliteto življenja ter izrabo pasivne in naravi prijazne energije. Še vedno lahko ta znanja osvojimo z analizo vernakularne arhitekturne dediščine. Lahko pa jih tudi zlahka uporabimo pri obnovi. To je mogoče tako, da pri obnovi stavbne dediščine analiziramo okolico, stavbo in njeno notranjost, kot je bila zamišljena v času njene izdelave. Presenečeni bi bili nad rezultati, saj je v svetu vse močnejša težnja, da na tak način ne samo urejajo mikroklimo v običajnih objektih, ampak tudi zmanjšujejo ali celo odpravijo določene težave z mikroklimo v muzejih. V današnjem času težimo k čim večji energijski učinkovitosti, vendar hkrati pozabljamo, da so k enakim ciljem težili tudi naši predniki. Zakaj torej njihovih dognanj ne bi uporabili v sedanjih časih? Začetno premišljeno mikroklimo v stavbi največkrat porušimo tako, da spremenimo uporabo stavbe ali njene dele ter njeno okolico.
S povrnitvijo stare pasivne klime pa lahko zmanjšamo porabo energije ter potrebo po pripomočkih za uravnavanje klime, kot si jo želimo. Obnova stare stavbe s sodobnimi standardi (varnosti, udobja, itd.) je vedno velik izziv, za katerega potrebujemo veliko znanja. Največkrat pri obnovi sploh ne razmišljamo o takih dejavnikih. Pozornost pa je potrebna tudi pri spremembi dejavnosti določenega prostora, ker če je bil prostor namenjen usklajevanju vlage med zunanjostjo in notranjostjo, ga ne smemo npr. obdelati z neprepustnimi materiali, ker tako izgubi svojo funkcijo. Pri taki obravnavi stavbe pa se je potrebno zavedati tudi tega, da so včasih bolj celostno načrtovali stavbe, ker je bilo tudi pohištva ter drugih elementov, ki bi jih lahko umestili v prostor, manj. Poleg uničenja klime s posegi v stavbo in njeno lupino, lahko dobro klimo uničimo tudi s posegi v stavbno okolico. To je še eden izmed razlogov, zakaj moramo dediščino ohranjati bolj celostno in integrirano v enotah, kot jih sama narekuje, ne samo posameznih spomenikov. Oblika stavb, višina prostorov, tip in položaj odprtin, oblika ostrešja ter vse druge specifike določene gradnje igrajo veliko vlogo v kakovosti bivanja v takem objektu, čeprav jim sami ne pripisujemo posebnega pomena. Poznavanje in ohranjanje ugodne mikroklime v stavbi na pasiven način je varčnejše in zanesljivejše kot zanašanje na sodobno visoko tehnologijo. Poznavanje stavbe kot sistema in načina, na katerega je bila prej uporabljena, nam lahko z minimalnimi posegi v stavbo zmanjša porabo energije in ohranjenost stavbe.
Vernakularna arhitektura je premišljena do zadnje podrobnosti, saj so naši predniki vedeli, da se vsak najmanjši poseg v prostor sešteva v največje možne učinke, ki so lahko bodisi dobri ali slabi.
Naši predniki niso celostno razmišljali samo pri obravnavi svoje domačije in imetja, temveč tudi na stopnji vasi, naselja. Premeteno so urejali tudi okolico vasi, tako da so izkoristili najboljša področja za polja, slabša za poselitev itd. Danes se na take značilnosti le redko oziramo, saj verjamemo, da nismo več v taki meri odvisni od teh področij. Če pa bo šel razvoj v smer, ki jo je ubral, z enako hitrostjo, bomo te površine še kako pogrešali oz. jih našim naslednikom uničili.

Pomemben del vernakularne arhitekture na Krasu je bila tudi preskrba z vodo.
(Vir: lasten arhiv)

Kljub prepričanju, da se je pojmovanje slovenske narodne identitete zasnovalo in krepilo na račun slovenskega jezika in književnosti, nista bila odločilna samo ta dejavnika. Pomembno vlogo v narodni identiteti je imel tudi slovenski prostor, ki pa ni nujno obravnavan kot fizičen. Če pa pojmovanje nacionalne identitete navežemo na prostor bivanja, je pri tem najpomembnejši koncept značilnosti. Značilnosti lahko pridobijo tak pomen, ker se pogosto ponavljajo ali ker so edinstvene in izjemne ter jim zato pripisujemo velik pomen. Pri obojih pa je pomemben tudi čustveni naboj. (Kučan, 1998) Če povzeto navežemo na ohranjanje kulturne dediščine, hitro pridemo do sklepa, da značilnosti kulturne krajine kot take krepijo zavest o narodni ali krajinski pripadnosti in identiteti. Fister je 1986. leta zapisal: »Človek ustvarja okolje, dom, a vse tisto, kar so zgradili rodovi njegovih prednikov, hkrati ustvarja njega.« (Fister, 1986, str. 365) In res je tako. Vernakularna arhitektura je nastala pod enakimi naravnimi in družbenimi pogoji ter ima tako enake značilnosti na celotnem področju, ki ga naseljuje. Čeprav je obravnavani primer tu Slovenija, se to teorijo lahko aplicira na katerokoli državo ali pokrajino.
Sklenem lahko s tem, da je vernakularno arhitekturo vredno varovati že zaradi njene »izkušenosti«, saj so naši predniki vedeli veliko več, kot vemo danes o okolju, ki nas obdaja, in so ga zato tudi veliko bolj aktivno vključili v svojo gradnjo. Sploh pa je vernakularna arhitekturna dediščina veliko bolj »naša« kot specifični spomeniki, ki so jih pogosto gradili tuji mojstri.
Ohranitev vernakularne arhitekture prinese veliko dobrega za ohranitev dediščine v širšem pomenu, saj z ohranjanjem vernakularne arhitekture ohranjamo tudi tehnološke postopke, običaje ter drugo živo dediščino, skrbimo za razvoj lokalnega okolja, saj tradicionalna obnova privede do potrebe po lokalnih materialih in spodbudi pozabljene gospodarske panoge.
Iz vernakularne arhitekture se lahko naučimo mnogo tega, sploh pa skromnosti in sobivanja z naravo. Vse vernakularne stavbe, ki še danes stojijo, pričajo o svoji kvaliteti, ki je nedvomna, saj če bi bile nekvalitetne, bi jih že zdavnaj podrli ali pa bi se same podrle. (Lah, 1994)
Kako spodbuditi ohranjanje vernakularne dediščine in dediščine nasploh pri prebivalcih posameznega področja, je velik izziv. Smernice trajnostnega razvoja in vsi ostali dokumenti na to temo nam nizajo cilje, ki bi jih bilo treba uresničiti. Nobeden od teh dokumentov pa ne pokaže, kako naj to storimo. Najbrž je razlog tudi ta, da pot do teh ciljev ni ena, ampak jih je veliko. Omejene so le z našo domišljijo in iznajdljivostjo. Pomemben korak pa je tudi spoznanje, da lahko dediščino spoznavamo povsod okoli nas. Da bi bolje varovali in razumeli pomen dediščine, se nam torej ni treba npr. udeležiti predavanja dvakrat tedensko. Spoznavamo jo namreč lahko že s pravilnimi odločitvami v našem vsakdanu in tako na primer namesto plastične vrečke v trgovino vzamemo pleteno košaro, ki jo morda naš dediščine zaveden sosed plete v svojem prostem času in se na tak način bori, da omenjeno znanje ne zamre. Ali pa otroka namesto na igrišče s površinami iz gume peljemo na gmajno, kjer pa je možnost, da se poškoduje, seveda večja. Večje pa je hkrati tudi njegovo zavedanje sveta okoli sebe in razumevanje.


[1] Ena izmed listin, ki določajo smernice trajnostnega razvoja in jo je podpisala tudi Slovenija, je Agenda Habitat ali Carigrajska deklaracija iz leta 2000.

Izrez iz: Igramo in učimo se s kamnom; diplomsko delo. Jelena Uršič. 2011.

Viri in literatura:
1. Fister, P. Umetnost stavbarstva na Slovenskem. 1. natis. Ljubljana: Cankarjeva Založba, 1986. 
2. Lah, L. Prenova stavbne dediščine na podeželju – Kras. 1. natis. Novo mesto: Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba, 1994. Seidlova zbirka; knjiga 10. ISBN 961-6000-17-9.

Ni komentarjev:

Objavite komentar